cadastru imobile fara acte proprietate

Cadastru imobile vechi, fara acte proprietate

Cadastru imobile vechi, fara acte de proprietate

cadastru imobile fara acte proprietate

Extras din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 7/1996 actualizata 2019 referitor la inscrierile imobilelor fara acte de proprietate.

În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neînscrise în cartea funciară sau înscrise în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana interesată poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:

a) documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

b) adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

c) proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;

d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial; (iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

f) copia de pe actele de identitate şi stare civilă;

g) extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.

(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit prezentului articol, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condiţiile art. 13 alin. (7).

(10) Terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretullege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, se înscriu în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul şi a documentaţiei cadastrale.

Aviz tehnic OPCI

Inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara

Inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara

inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

Dupa achizitionarea unui imobil este necesar intabularea ori inscrierea provizorie a acestuia in Cartea Funciara.

In cazul imobilelor inscrise deja in Cartea Funciara pe langa cererea de inscriere trebuie atasat si actul de proprietate care poate fi:

 • Contract de vanzare-cumparare
 • Contract de donatie
 • Contract de schimb
 • Contract de intretinere
 • Alte contracte sau conventii
 • Certificat de mostenitor
 • Act de partaj
 • Act de adjudecare
 • Hotarare judecatoreasca
 • Alte acte de proprietate(ordin de prefect, titlu de proprietate emis pentru construire prin OJCVL etc..)

Documentele se depun in original ori copie legalizata.

Actul de proprietate este necesar sa fie incheiat de regula in forma autentica ori alte forme prevazute de lege pentru valabilitatea sa.

Actul de proprietate trebuie sa contina informatii despre datele de identificare ale imobilului(numarul cadastral sau topografic si numarul cartii funciare(conform articolului 29 din Legea 7/1996) si datele de identificare ale titularului de drept, persoana fizica cu cod numeric personal.

Inscrierea provizorie se face doar in anumite cazuri prevazute de lege.

Tariful perceput de OCPI pentru intabulare este

 • 0,15% in cazul persoanelor fizice
 • 0,5% in cazul persoanelor juridice
 • tariful se calculeaza la valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.
 •  tarif de eliberare în regim de urgenta este de 4 ori tariful in regim normal
ce este intabularea

Cand se face intabularea

Ce este si cand avem nevoie de intabulare

ce este intabularea

Ce este intabularea

Intabularea este procesul de inscriere in Cartea Funciara a unui drept real imobiliar si se realizeaza de regula dupa incheierea unei tranzactii imobililare de vanzare, donatie, partaj sau alte situatii.

Cand avem nevoie de intabulare

Pentru a putea realiza o tranzactie imobiliara imobilul(terenul) trebuie sa fie in prealabil inscris in Cartea Funciara pe baza unei documentatii Cadastrale realizata de un expert autorizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in juristictia caruia este arondat terenul.

Intabularea dreptului de proprietate a noului proprietar dupa instrainare

Dupa incheierea unui contract de vazare cumparare ori altui act de instrainare prin care se modifica un drept real imobiliar, proprietarul se va adresa unui notar public care va cere din oficiu din nou inscrierea in Cartea Funciara.

Realizarea masuratorilor pentru intabulare

Daca terenul nu este inscris in Cartea Funciara trebuie sa apelati mai intai la un Expert Cadastral care va efectua masuratorile si va depune dosarul Cadastral la OCPI, dureaza aproximativ 21 de zile pana la finalizarea procesului de intabulare care se incheie cu eliberarea incheierii de intabulare.

Inapoi la meniu

cadastru Bucuresti

Cadastru apartament modificat

Cadastru apartament modificat

cadastru Bucuresti

Conform Legii nr. 230/2007:

„ Art. 13 – (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.”

(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul asociaţiei de proprietari.

(3) Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.

(4) Unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie.”

Ce modificari se pot face in apartament fara autorizatie

Se pot realiza fara o autorizatie prealabila lucrari simple de instalare usi/geamuri, zugraveli, inlocuiri instalatii electrice/sanitare, montare aer conditionat etc. care nu modifica structura de rezistenta a imobilului.

Nu se poate face Cadastrul daca nu exista o autorizatie de modificare/compartimentare/desfiintare/construire pentru apartamentele in care sunt mentionate clar dependintele ori apar in schita anexa a contractului de vanzare cumparare.

Reapartamentari imobile invecinate cu modificari anterioare fara autorizatie

Doua apartamente alaturate avand acelasi proprietar care se doresc a fi alipite, se realizeaza prin subapartamentare si apoi alipire unitati individuale. Daca un proprietar insa executa modificari apartamentului prin zidirea unei usi si crearea altei usi fara autorizatie de constructie din punct de vedere legal primaria nu mai poate emite act administrativ pentru reapartamentare.

Certificat atestare a edificarii constructiei

Pana de curand pentru a fi consemnata in Cartea Funciara orice modificare a unei constructii trebuia insotita de Certificat de atestare a edificarii constructiei de la Primaria pe raza careia se afla imobilul, conform noului ordin 700 certificatul de atestare a edificarii constructiei nu mai este necesar, se va depune autorizatia e construire in copie legalizata si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in format original semnat de autoritatea emitenta.

Daca in Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor este specificata componenta imobilului Certificatul de atestare fiscala nu este necesar.

 

Inapoi la meniu

alipire apartamente, cadastru apartament

Suprafata utila versus suprafata construita

Suprafata utila versus suprafata construita

suprafata utila versul suprafata construita

Care este diferenta dintre suprafata utila si cea construita?

Ori de cate ori ne confruntam cu situatia in care dorim sa cumparam, sa inchiriem, sa vindem un imobil(casa, apartament) trebuie sa specificam suprafata acestuia utila si construita.

Suprafata utila este formata din totalul suprafetelor utile ale incaperilor, spatiile de circulatie din interiorul locuintei, camera de zi, baie, bucatarie, spatii depozitare exceptand suprafata peretilor, logiilor, pragurile golurilor usilor, suprafete ocupate de sobe si cazane, rampa duplex, boxa etc.

  Suprafata construita reprezinta suma suprafetelor utile plus suprafate peretilor interiori si exteriori ai locuintei, balcoane, cota parte din spatiile comune in cazul imobilelor cu mai multe locuinte(casa scari, hol comun, casa lift, ghena etc.)

  Boxa si locul de parcare se specifica separat reprezentand anexe.

  Suprafata utila totala reprezinta suma dintre suprafata utila si suprafata balcoanelor si logiilor, este un termen nereglementat de Legea locuintei nr.114 din 11 octombrie 1996 insa se foloseste  in cazul tranzactiilor imobiliare.

  De multe ori vanzatorii de apartamente/case au tendinta sa specifice pretul raportandu-se la metrii patrati construiti, iar cumparatorul poate fi dus in eroare crezand ca este vorba de metrii patrati utili, este bine totusi sa lamurim lucrurile pentru a nu cadea in acesta capcana.

  urmatorul articol

  incheire de carte funciara

  Incheiere de carte funciara

  Ce insemna incheiere de Carte Funciara

  incheire de carte funciara

  Incheierea de Carte Funciara se realizeaza in momentul in care registratorul/Oficiul de Cadastru pe raza caruia este situat imobilul dispune respingerea sau admiterea cererii de inscriere.

  Daca se admite cererea de receptie se merge mai departe la intabularea drepturilor reale, inscrierea provizorie ori notarea in Cartea Funciara.

  Pot exista situatii cand Oficiul de Cadastru admite partial cererea de  receptie motivand detaliat care parte a fost acceptata si care necesita modificari.

  Incheierea de admitere este insotita de Extras de Carte Funciara de informare care atesta modul in care s-a efectuat inscrierea in cartea funciara.

  In cazul transmiterii dreptului de proprietate se comunica automat catre Directiei de Taxe si Impozite un exemplar al incheierii de Carte Funciara insotita de extras de Carte Funciara de Informare.

  Comunicarea incheierii se face direct persoanelor interesate cu semnatura de primire ori prin alte mijloace care asigura confirmarea de primire si protectia datelor cu caracter personal.

  Incheierea de carte funciara poate fi atacata in termenii prevazuti de lege insa prin aceasta nu se pot modifica ori intregi informatii cuprinse in cererea pe baza careia s-a dispus aceasta incheiere.

  Inapoi la meniu

  intabulare constructii fara autorizatie

  Intabulare constructie fara autorizatie

  Intabulare constructie fara autorizatie 2020

  intabulare constructii fara autorizatie

  Constructiile edificate fara autorizatie de construire se pot intabula in cartea funciara

  Pana de curand nu existau prevederi legale care sa permita intabularea imobilelor edificate fara autorizatie de constructie exceptandu-le pe cele realizate inainte de  august 2001 care beneficiau de derogare. Solutia presupunea obtinerea unei autorizatii de constructie ulterioare ridicarii imobilului.

  Conform legislatiei in vigoare edificarea unei constructii fara autorizatie constituie contraventie sau dupa caz infractiune si se pedepseste conform legii.

  Organele competente pot aplica sanctiunea in termen de pana la 3 ani de la data savarsirii faptei.

  Conform Legii Nr. 7, Art. 2, punctul 14 din 6 ianuarie 2020 se modifica prevederile articolului 37, alin. 6 al Legii Nr. 50/1991 si se stipuleaza faptul ca dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate intabula in cartea funciara in baza unei adeverinte sau certificat de atestarea a edificarii constructiei.

  Prevederile se aplica si in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire daca s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani pentru sanctionarea faptei.

  Pentru intabularea unei constructii fara autorizatie, autoritatile locale vor emite certificatul de atestare a edificarii constructiei in baza unei expertize tehnice calitative pentru a stabili daca aceasta intruneste cerintele fundamentale(structura de rezistenta, securitatea la incendiu) si unei documentatii cadastrale realizate de catre un expert autorizat ANCPI.

  Nu se elibereaza certificatul de atestare daca prin expertiza tehnica se constata neideplinirea cerintelor de baza pentru construire ori se incalca reglementarile planului de urbanism.

  Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, data intrarii in vigoare a Legii 453/2001 care modifica si completeaza legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala(care atesta achitarea obligatiilor fiscale catre administratia publica locala in raza careia este situata constructia) si a documentatiei cadastrale.

  Articolul  37 al Legii 10/1995 care a fost modificat de Legea 7/2020.

  Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. 

  În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

  În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției

  Click aici pentru articol Inscrierea unei constructii in cartea funciara

  Inapoi la meniu