Intrare in legalitate constructii

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie

Expertiza tehnica Bucuresti

Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile în care din Legea 50/1991 a fost eliminată noţiunea de “intrare în legalitate”.

Deşi această noţiune a fost eliminată ca instrument de obţinere a Autorizaţiei de Construire noi o putem folosi ca şi modalitate de soluţionare a unei situaţii date cu privire la dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate fără Autorizaţie de Construire.

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie pentru care termenul de aplicare a amenzii nu s-a prescris

Intrarea in legalitate a consructiilor edificate fara autorizatie de construire a caror termen de aplicare a amenzilor este mai mic de 3 ani, se va realiza obligatoriu prin sanctionarea de catre Primarie cu o amenda in cuantum de minim 1000 lei , maxim 100 000 lei in functie de amploarea lucrarilor executate urmand ca pentru intrarea in legalitate sa se elibereze certificat/adeverinta de edificare in urma depunerii unui dosar care va cuprinde expertiza tehnica, memoriu arhitect, masuratori cadastrale.

Daca se constata neideplinirea conditiilor minime de autorizare Primaria poate dispune neeliberarea certificatului/adeverintei de edificare, obligatoriu aplicarea amenzii cu propunere de demolare sau revenire la starea initiala pentru:

  • Neincadrarea in indicii urbanistici POT si CUT
  • Nerespectarea distantelor de amplasare
  • Nu exista si nu se poate obtine proces verbal de vecinatate in cazul constructiilor edificate pe limita de proprietate, pe calcan
  • Suprafata desfacurata este mai mare decat maximul specificat de CUT
  • Nerespectarea caracteristicilor arhitecturale impuse de zona

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie pentru care termenul de aplicare a amenzilor s-a prescris

Intrarea in legalitate a construcţiile edificate fără Autorizaţie de Construire care sunt în afara termenului de prescripţie a amenzilor privind constatarea şi sancţionarea faptei, opozabilitatea PUG şi RLU respectiv a Certificatului de Urbanism.

Desfiinţarea unei construcţii doar pe motivul că nu este edificată în baza unei Autorizaţii de construire nu este de dorit, acest lucru având consecinţe financiare asupra cetateanului dar şi asupra societăţii prin urmare legiuitorul a prevăzut ca excepţie, recunoaşterea dreptului de proprietate şi pentru construcţiile executate ilegal însă care se încadrează în limitele condiţiilor urbanistice.

Autorizatie de construire

Autorizaţia de construire are două atribute: confera titularului dreptul de a executa lucrări de construire pe perioada de valabilitate şi împreună cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si a certificatul de edificare confera drept de proprietate asupra construcţiei (act de proprietate al construcţiei).

În baza acestor acte (autorizaţia de construire, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si certificatului de edificare) se poate înscrie în Cartea Funciară (bineînţeles documentaţia  mai cuprinde şi alte elemente cum ar fi masuratorile topo, certificatul fiscal si altele după caz), dreptul de proprietate asupra construcţiei.

Ca excepţie

  • dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară pentru construcţiile dinainte de anul 2001 doar pe baza certificatului fiscal impreuna cu masuratorile cadastrale care trebuie să conţină elemente precum suprafaţa construcţiei şi anul construirii iar pentru
  • construcţiile edificata dupa anul 2001, specificate la art. 37, alin (6) din Legea nr. 50/1991, pe baza unui certificat de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei care la rândul său este emis în baza unei expertize tehnice MLPAT cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

În această situaţie persoana devine proprietar cu drepturi depline (în toate cele trei dezmembrăminte: uzus, fructus şi abuzus) însă fără act de proprietate (fără a afecta dreptul de proprietate).

O situaţie asemănătoare este pentru terenuri, uzucapiunea de trei ani sau uzucapiunea menţionată la art. 41, alin. (10) din Legea nr. 7/1996, care se finalizează fără a avea la bază un act de proprietate ci doar un bun imobil deţinut în fapt. În ambele situaţii construcţii şi terenuri persoana devine proprietar cu drepturi depline.

Expertiza tehnica MLPAT

Expertiza tehnica MLPAT trebuie să răspundă dacă sunt respectate cerinţele fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii. Termenul esenţial este cuvântul “aplicabile”. Legiuitorul a folosit acest termen pentru a acoperi toate situaţiile însă legea trebuie aplicată la cazul particular.

Cu alte cuvinte dacă avem o construcţie cu destinaţia locuinţă care în condiţii normale (adică autorizare legală pe baza unui proiect DTAC, inainte de a începe construcţia), am fi solicitat doar verificarea la cerinţa A1 atunci expertiza tehnică va fi doar pentru această cerinţă în schimb dacă avem o construcţie peste 600 mp, care se supune avizării PSI atunci va fi necesară şi o expertiză la foc. Avem un caz particular atunci când avem o construcţie locuinţă P pentru care în condiţii normale nu este necesară verificarea la A1, în acest caz tot trebuie expertiză tehnică la această cerinţă deoarece în cazul locuinţelor P se prezumă a fi verificate la cerinţa A1;

Documentaţia cadastrală edificare

Masuratorile cadastrale au rolul de a identifica construcţia în limitele parcelei de teren în vederea verificării dacă amplasarea construcţiei deja existente respectă condiţiile urbanistice şi prevederile Codului Civil.

Documentaţia cadastrală trebuie însoţită şi de un extras de Carte funciară deoarece trebuie avute în vedere prevederile Codului Civil care spun că imobilele construcţii se prezumă a fi construite de proprietarul terenului.

Având aceste elemente: masuratori cadastrale, expertiza tehnica MLPAT, Memoriu arhitect, funcţionarul primariei va putea stabili dacă sunt întrunite condiţiile art. 37, alin (6) din Legea nr. 50/1991 şi va putea emite în acest caz, Certificatul de edificare.

Certificatul de urbanism

Documentul de bază care verifică respectarea condiţiilor urbanistice este PUG şi RLU însă acesta nu este opozabil terţilor decât în raport cu Certificatul de urbanism şi anume acesta trebuie emis în conformitate cu PUG şi RLU (bineînţeles şi cu respectarea legii), orice neconformitate cu PUG şi RLU putând fi atacată în instanţă de către persoana interesată.

Documentul opozabil terţilor în raport cu emitentul Certificatului de Urbanism şi Autorizatiei de construire este Certificatul de Urbanism chiar dacă acesta este un act de informare el este un document cu putere de autoritate publică şi este opozabil terţilor, prin acest document se aduce la cunoştinţa solicitantului (fiind document de informare) ce condiţii trebuiesc îndeplinite pentru a putea obţine autorizaţia de construire (condiţii urbanistice, avize, documente de proprietate etc.).

Pe baza certificatului de urbanism proiectantul poate începe lucrarea de proiectare. Proiectantul (expertul tehnic) nu poate începe această lucrare deoarece nu cunoaşte condiţiile urbanistice. Ar fi inutil să se elaboreze un proiect sau o expertiză în cazul unui teren extravilan pe care nu se poate construi. Ideea că proiectantul sau în speţă expertul tehnic poate consulta PUG şi RLU, acestea din urmă find publice, este adevărată, însă documentul care îi conferă siguranţa şi opozabilitatea este Certificatul de Urbanism.

Certificatul de urbanism putem spune că este de fapt un extras al PUG şi RLU cu particularizarea la terenul în cauză. Nici un proiectant sau avizator nu va fi dispus să studieze zeci sau sute de pagini ale PUG şi RLU. În plus PUG şi RLU sunt documente cu caracter de reglementare iar Certificatul de Urbanism este document de autoritate publică.

Prin similitudine aceste principii se aplică şi în cazul construcţiilor edificate fără Autorizaţiei de Construire numai că în acest caz construcţia este deja existentă şi atunci pe langa proiectul arhitectului se solicita si expertiza tehnică (care trebuie să conţină şi informaţii cu privire la suprafeţe, faţade, relevee).

Vezi cat costa expertiza tehnica si cadastru pentru lucrarea ta

Completeaza formularul de mai jos cu datele tale de contact si detalii despre lucrare si te sunam noi in scurt timp pentru a discutat detaliile care te intereseaza.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia