Alipire terenuri 

intabulare teren extravilan

Alipire terenuri si obtinerea certificatului de urbanism

Alipirea a doua sau mai multe imobile alaturate reprezinta procesul prin care acestea se unesc formand un singur imobil identificat printr-un numar cadastral unic.

Prin imobil se intelege un teren format din una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei Unitati Administrativ Terioriale(UAT) cu sau fara constructii, indiferent de categoria de folosinta.

Cand se realizeaza alipirea

Alipirea se realizeaza in situatia in care mosteniti sau achizitionati  un imobil nou situat in imediata vecinatate a celui vechi, ori doua sau mai multe imobile alaturate de pe teritoriul aceleiasi UAT.  Procedura alipirii se aplica pentru terenuri care au acelasi proprietar. Nu se poate realiza alipire de terenuri cu proprietari diferiti.

Aceste imobile pot fi alipite conform Ordinului 700/2014 al Directorului Agentiei Nationale de Publicitate Imobiliara denumit in continuare OCPI.

Pentru alipirea a doua sau mai multe imobile(terenuri cu sau fara constructii) sunt necesare mai multe documente, respectiv:
  • Extras de carte funciară pentru fiecare imobil ce se va alipi;
  • Cerere de eliberare a extrasului de carte funciară plus achitarea unui tarif de eliberare extras în valoare de 20 lei. Se va elibera în termen de 2 zile lucrătoare.
  • Actele de identitate ale proprietarilor in copie xerox
  • Schitele si planurile imobilelor

Se vor completa formularele tip cerute de ANCPI/ OCPI la depunerea documentației în vederea recepționării și deschiderii cărții funciare.

Documentația de alipire se depune la Primaria de pe raza careia se afla imobilele in vederea emiterii certificatului de urbanism de alipire.

Daca exista creditor ipotecar va trebui sa obineti si acordul acestuia.

Documentele de mai sus, plus certificatul de urbanism de alipire terenuri, se vor depune în 3 exemplare la OCPI în vederea recepționării, se va achita un tarif pentru recepționare de 60 de lei, termenul fiind de 7 zile lucratoare.

OCPI va emite un referat de admitere si va aloca numar cadastral pentru imobilul rezultat după alipire.

Documentul care certifica alipirea trebuie autentificat de catre un notar public care va solicita la randul sau de la Oficiul de Cadastru extrasele de Carte Funciara pentru autentificare apoi va depune cererea de inscriere in Cartea Funciara a alipirii imobilelor.

Tarif OCPI pentru alipire:
  • 40 lei pentru eliberarea extrasului, temenul este de 1 zi lucratoare.
  • 60 lei pentru inscrierea in cartea Funciara a alipirii, termenul este de 7 zile lucratoare.
Incheierea alipirii OCPI

OCPI va dispune prin incheierea inscrierii in Cartea Funciara a alipirii respectiv inchiderea Cartilor Funciare ale imobilelor ce se alipesc si deschiderea unei Carti Funciare noi.

Cat dureaza alipirea

Efectuarea alipirii imobilelor va necesita o perioada de cel puțin 30 de zile lucrătoare (incluzand și termenul de eliberare si redactare ale actelor conform Legii nr. 7/1996 republicată (legea cadastrului și a publicității imobiliare), a Legii nr. 50/1991 republicată (privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii) și a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului).